Algemene voorwaarden HARBOUR RUN.

Lees hieronder de algemene voorwaarden van de Harbour Run Rotterdam of download ze via de button!

ALGEMENE VOORWAARDEN

HARBOUR RUN ROTTERDAM

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1. ‘Algemene voorwaarden’ deze algemene voorwaarden betrekking hebbende op deelname aan de Harbour Run
2. ‘de Website’ de Harbour Run website
3. “deelnemer” de natuurlijk persoon die zich heeft ingeschreven voor – en/of deelneemt aan de Harbour Run
4. “organisator”: De besloten vennootschap SportVibes United BV hierna te noemen SportVibes
5. ‘plaats’ feitelijke plaats van de Harbour Run, hierna de noemen ‘het evenement’, evenals alle terreinen, ruimten, velden, etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen SportVibes en de deelnemer aan de Harbour Run.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SportVibes zijn aanvaard.
4. SportVibes heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door de deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.
5. SportVibes is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden over te dragen aan derden, in welk geval zij de deelnemer tijdig zal informeren.
6. SportVibes en de deelnemer erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
7. Door zich in te schrijven voor de Harbour Run gaat de deelnemer een overeenkomst aan met SportVibes en begrijpt de deelnemer en gaat deelnemer ermee akkoord dat deelnemer zich zonder kosten aanmeldt voor informatie van SportVibes inzake (toekomstige en andere) evenementen van SportVibes. Ontvangers van de nieuwsbrief van SportVibes kunnen zich te allen tijde afmelden door de mogelijkheid tot uitschrijven in de nieuwsbrief zelf.

ARTIKEL 3 – BETAALBEWIJZEN
1. Betaling van het inschrijfgeld en alle overige door de deelnemer verschuldigde kosten wordt gedaan aan SportVibes.
2. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk bij inschrijving via de website:
A. IDEAL
B. Op factuur (uitsluitend voor businessteam inschrijvingen)
3. Alle prijzen van betaalde diensten en producten die door SportVibes worden aangeboden zijn in euro’s en bij consumenteninschrijving inclusief BTW en bij inschrijvingen per bedrijf exclusief BTW.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST / INSCHRIJVING
1. Indien SportVibes de datum, de locatie, het aantal deelnemers, speelniveau en de prijs van inschrijving en eventuele extra kosten heeft bepaald wordt de inschrijving als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde inschrijfsysteem van SportVibes ingeboekt.
2. Een Deelnemer dient een minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
3. Een deelnemer jonger dan 18 jaar, verklaart met het accepteren van deze algemene voorwaarden, dat deelnemer toestemming heeft voor deelname aan de Harbour Run van de ouders of een meerderjarige voogd van deelnemer.
4. Inschrijving via de website komt definitief tot stand zodra SportVibes (autorisatie van) de betaling door deelnemer heeft ontvangen.
5. Is de inschrijving via de website tot stand gekomen, dan wordt de overeenkomst per ommegaande via e-mail aan de deelnemer bevestigd.
6. Indien geen autorisatie van de betaling door deelnemer verkregen wordt, dan ontvangt de deelnemer hetzij via e-mail hetzij via de gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.
7. Een inschrijving is voor de deelnemer onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomst wijzigingen aan te brengen of te annuleren.

ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door SportVibes opgenomen in een bestand. SportVibes gaat zeer zorgvuldig om met de verstrekte persoonsgegevens van deelnemer. De deelnemer verklaart zich akkoord met de privacy verklaring van SportVibes. De deelnemer verleent, door het aangaan van de Overeenkomst, toestemming aan SportVibes en haar partners tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door SportVibes of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna SportVibes dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan SportVibes tot openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ARTIKEL 6 – PORTRETRECHT
Deelnemer verleent door het aangaan van overeenkomst, toestemming aan SportVibes en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 7 – OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMER
1. De deelnemer is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
2. De deelnemer is verplicht om op eerste verzoek tijdens het bezoek van evenement zich te identificeren om SportVibes onder meer in staat testellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen van een leeftijd jonger dan achttien (18) jaar.
Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
4. De deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van SportVibes, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

ARTIKEL 8 – RECHTEN VAN SPORTVIBES
1. Bij overtreding door de deelnemer van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is SportVibes gerechtigd de inschrijving ongeldig te maken of de deelnemer de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor de inschrijving aan SportVibes heeft voldaan.
2. SportVibes behoudt zich het recht voor de deelnemer de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien SportVibes dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
3. SportVibes en haar partners zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Deelnemers die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede inbegrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, nationale rouw, etcetera, heeft SportVibes het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SportVibes wordt geannuleerd, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats, hieronder wordt verstaan het bedrag dat deelnemer betaalt voor deelname aan evenement en de eventueel extra betaalde opties.
3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SportVibes wordt verschoven naar een andere datum blijft de inschrijving geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de deelnemer op de nieuwe datum niet kunnen dan vind er geen restitutie plaats.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van SportVibes alsmede betrekking tot de SportVibes gehanteerde bedrijfsformule berusten bij SportVibes. Het is de deelnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SportVibes.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij SportVibes dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de deelnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID SPORTVIBES
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. SportVibes is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan de Harbour Run, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan toe te rekenen opzet of grove schuld van SportVibes. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van SportVibes voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van SportVibes tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van SportVibes ter zake van die schade uitkeert.
3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Harbour Run.
4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de Harbour Run een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Harbour Run. SportVibes adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de Harbour Run sportmedisch te laten keuren.
5. De deelnemer vrijwaart SportVibes voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Harbour Run. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Sponsors van de Harbour Run en de gemeente(n) waarin de Harbour Run plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

ARTIKEL 12 – AANVULLENDE BEPALINGEN
1. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
2. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
3. Eventuele klachten van de deelnemer naar aanleiding van de door SportVibes geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan SportVibes.
4. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet ander bij wet voorziene rechtsmiddelen te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage.

v1.0.0
25-03-2024